หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
013 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2