หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2563
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้างหน่วยงาน
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ของอบต. ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ.2561 - 2565) ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ไฟล์แนบ
    - ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไฟล์แนบ
    - การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - ยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - กระดานสนทนา
    - Facebook
    - ร้องเรียนร้องทุกข์
    - ร้องเรียนทุจริต
  o9 Social network
    - Facebook
    - เว็บไซต์ อบต.แม่กัวะ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนดำเนินงานปี 2563 ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการติดตามและประเมินผล ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ
 
  (1)     2      3      4      5